REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Humber Media z dnia 18 maja 2018.

Dla nas właścicieli spółki Humber Media – wydawcy serwisów: www.humbermedia.com, www.hull.pl, www.finanse24.co.uk, www.poradniklaktacyjny.pl, www.kupnodomu.co.uk, www.raportkredytowy.co.uk, www.biznescafe.uk , www.biznesodzera.pl, bardzo ważne jest aby użytkownicy naszych serwisów zrozumieli zasady ich działania.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie informacji:

 • pomagających naszym czytelnikom w podejmowaniu decyzji,
 • oraz zapoznających ich z przewodnikami, wskazówkami i obecnymi trendami.

Jednakże, pomimo najlepszych chęci, nie możemy zagwarantować, że wszystkie nasze informacje będą trafne w określonych sytuacjach, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji na własne ryzyko, gdyż Humber Media nie bierze odpowiedzialności za potencjalne straty. Z tego względu zalecamy samodzielne, dodatkowe sprawdzenie faktów przed podjęciem decyzji.

W naszych materiałach często odsyłamy czytelników do innych serwisów, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ich zawartość. Dodatkowo, na naszym forum każdy może się wypowiedzieć i te wypowiedzi mogą się różnić od wypowiedzi innych internautów.

Mając na uwadze prawa naszych czytelników, jak również Humber Media prosimy o uważne przeczytanie niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron internetowych. Korzystanie z naszych portali oznacza akceptację poniższych warunków. Jeśli nie akceptujesz przedstawionych poniżej warunków, nie korzystaj z naszych stron.

Spółka Humber Media zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z wymienionych stron internetowych, więc powinieneś się z nimi regularnie zapoznawać. Korzystanie z tej strony będzie uznane za akceptację warunków istniejących w czasie rzeczywistym.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

 • Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem stron internetowych:  www.humbermedia.com, www.hull.pl, www.finanse24.co.uk, www.poradniklaktacyjny.pl, www.kupnodomu.co.uk, www.raportkredytowy.co.uk, www.biznescafe.uk , www.biznesodzera.pl
 • Usługodawcą jest Humber Media, z siedzibą w C4DI, 31-38 Queen Street, Hull, HU1 1UU, United Kingdom.
 • Użyte w regulaminie definicje dotyczą wszystkich wymienionych stron i oznaczają:
 • Usługi – usługi związane z funkcjonowaniem serwisu, pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami, które są świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne,
 • Użytkownik – osoba fizyczna z kraju lub zagranicy, która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji lub która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie i jest usługobiorcą Usług,
 • Konto – część serwisu, która jest dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się i pozwalająca na gromadzenie oraz modyfikację jego informacji osobowych i innych zgromadzonych w serwisie,
 • Profil – zgromadzone w serwisie dane Użytkownika, które Użytkownik może zmieniać, uzupełniać lub usuwać,
 • Katalog – usługa reklamowa polegająca na odpłatnym dodaniu przez Użytkownika informacji o firmie lub usłudze do katalogu stron internetowych,
 • Blog – blog internetowy prowadzony przez Użytkownika,
 • Forum – forum internetowe, które może być moderowane lub niemoderowane,
 • Post – wypowiedź użytkownika na Forum,
 • eNewsy – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-newsów oraz innych informacji określonych przez Użytkownika,
 • Serwis – strona internetowa będąca w posiadaniu Usługodawcy.
 • Ogłoszenia – usługa polegająca na odpłatnym lub nieodpłatnym dodaniu przez Użytkownika ogłoszenia do Serwisu,
 • Reklama i news sponsorowany – usługa polegająca na odpłatnym dodaniu przez Użytkownika ogłoszenia do Serwisu,

ROZDZIAŁ II. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne lub płatne w zależności od wybranej Usługi.
 3. Przy wyborze niektórych Usług konieczna jest prawidłowa rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 4. Od czasu do czasu, Usługodawca może ograniczyć dostęp do niektórych części strony lub całej strony użytkownikom, którzy zarejestrowali bądź nie zarejestrowali się w Serwisie.
 5. Korzystanie z niektórych Usług nie wymaga rejestracji w Serwisie. Zasady korzystania z takich Usług określają odrębne postanowienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za niektóre usługi. O konieczności uiszczenia opłaty Użytkownik zostanie zawsze poinformowany przed jej pobraniem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany oferowanych usług na portalach bez wcześniejszego uprzedzenia.
 8. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy.
 9. Z zastrzeżeniem dotyczącym pkt. 10, Użytkownik może drukować i pobierać z tej strony informacje do niekomercyjnego wykorzystania na podstawie następujących kryteriów:
 • żadne dokumenty ani grafika na stronie nie będą w żaden sposób modyfikowane,
 • grafika ze strony nie jest używana oddzielnie od towarzyszącego jej tekstu
 • prawa autorskie i znaki towarowe nie są usuwane.

10. Użytkownik wyraża zgodę na nie wykonywanie poniższych czynności:

a) wykorzystanie jakiejkolwiek części materiałów z serwisów do celów komercyjnych bez uzyskania licencji/pozwolenia od Usługodawcy,

b) kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, przesyłanie lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób żadnych treści z tej strony, z wyjątkiem dopuszczonych powyżej,

c) podawanie linków do innych stron internetowych w treści serwisu bez uzyskania zgody Usługodawcy.

11. Prawo własności intelektualnej:

a) jeżeli nie ustalono inaczej, Usługodawca jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej na portalu. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

b) jeżeli nie ustalono inaczej, autorzy utworów literackich i artystycznych materiałów zawartych na portalu posiadają dożywotnie prawo zgodnie z § 77 Copyright, Designs and Patents Act 1988, którzy zostaną określeni jako autorzy tych prac.

12. Informacje zawarte w serwisach należy traktować wyłącznie jako wiadomości, które nie stanowią porady. W związku z tym Usługodawca zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i obowiązków wynikających z opierania się na materiałach przez Użytkowników Serwisu, lub osób, które mogą być informowani o zawartości serwisu.

13. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym wyraźnie wyklucza się:

a) wszystkie warunki, gwarancje i inne zobowiązania, które mogłyby być nadane poprzez ustawy, prawo zwyczajowe,

b) odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu w tym bez ograniczenia odpowiedzialności za:

 • utratę dochodów lub przychodów,
 • straty gospodarcze,
 • utratę zysków lub umów,
 • utratę przewidywanych oszczędności,
 • utratę danych,
 • utratę wartości firmy,
 • zmarnowany czas zarządzania lub czas pracy, oraz inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z czynów niedozwolonych (w tym niedbalstwa), naruszenia umowy lub podobnych, nawet jeśli były do przewidzenia.

ROZDZIAŁ III. REJESTRACJA W SERWISIE,
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Data Protection Act 1998 oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych informacji o sobie oraz na ich przetwarzanie.
 4. Podczas rejestracji w Serwisie i/lub korzystania z Usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) nick,
d) dodatkowe dane potrzebne do korzystania z określonych funkcji Serwisu,
e) dane niezbędne do wystawienia faktury, w przypadku korzystania z usług płatnych.

 1. Usługodawca może poprosić o podanie danych, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie wybranej przez Usługobiorcę opcji Serwisu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest wymagane do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
 3. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku braku podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Usługodawcy,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), a które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

9. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z myślą o wykorzystaniu wyników tych analiz  w celu polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis,
d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w Profilu w sieci internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu (np. katalog firm).

10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej na podany w Profilu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

11. Świadczenie niektórych usług w serwisie przez osoby trzecie może wymagać udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. O konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie lub przekazania osobowych Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany przed ich podaniem.

12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

13. Przed rozpoczęciem korzystania z niektórych Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Przez rejestrację Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

14. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do zarejestrowania Konta.

15. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w serwisie w razie takiej potrzeby.

16. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności utworzone przez Użytkownika hasło, które umożliwia dostęp do Serwisu lub jego Usług.

17. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych niezbędnych do korzystania z Konta innym osobom.

18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych.

19. Usunięcie Konta Użytkownika następuje na żądanie Użytkownika poprzez skontaktowanie się z osobą zajmującą się kontami w Serwisie. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

20. Usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy i innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej.

21. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem i usunąć jego Konto, jeśli Użytkownik:

a) korzysta z usług świadczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi,
b) narusza prawa osób trzecich,
c) nawołuje w Serwisie do przemocy bądź przestępstwa,
d) narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu w sposób szczególnie rażący,
e) zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści,
f) rozpowszechnia reklamy na forach dyskusyjnych

22. Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić Konto Użytkownika w przypadku mniejszych naruszeń. W okresie zawieszenia Użytkownik nie może korzystać z Usług wskazanych przez Usługodawcę.

23. Z chwilą likwidacji Konta Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności.

ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Serwis może zawierać materiał dostarczony i stworzony przez osoby trzecie, w tym innych Użytkowników Serwisu. Usługodawca zrzeka się odpowiedzialności za naruszenia prawa wynikające z błędu lub zaniedbania lub niedokładności w takich materiałach i nie bierze odpowiedzialności za taki materiał.

2. Jeżeli strona zawiera linki do innych stron i zasobów, które dostarczane są przez osoby trzecie, te linki są udostępnione tylko dla informacji Użytkownika. Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością innych stron lub zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z innych portali, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

3. Każdy Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązuje się do:

a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

4. Użytkownik nie może:

a) zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
b) rozpowszechniać w serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
c) dostarczać i rozpowszechniać w serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, pornograficznych, dyskryminujących, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
d) korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
e) zakładać i prowadzić blogów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że Usługodawca przewidział taką możliwość,
f) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
g) zamieszczać treści, które stanowią lub zachęcają do postępowania, które byłyby uznane za przestępstwo, prowadząc do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób byłyby sprzeczne z prawem lub naruszały prawa osób trzecich w Wielkiej Brytanii,
h) zamieszczać treści, które są technicznie szkodliwe (w tym bez ograniczeń, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe elementy, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

5. Użytkownik przesyłając materiały do​ Serwisu lub zamieszczając treści w Serwisie

a) zgadza się na:

 •  automatyczne przyznanie Usługodawcy nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, reprodukowanie, modyfikowanie, edytowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i przedstawianie takich materiałów (w całości lub części) na całym świecie i / lub włączenie ich do innych prac w dowolnej formie medialnej lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później przez cały okres obowiązywania praw, które mogą występować w takich treściach, oraz
 • odstąpienie od wszystkich praw do takich materiałów.

b) przyjmuje do wiadomości, że Serwis nie jest zobowiązany do publikowania przesłanych materiałów.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie, rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osoby trzecie.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzące od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników.

9. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

10. Serwis będzie w pełni współpracował z organami ścigania oraz uznawał nakazy sądowe zmierzające do ujawnienia tożsamości lub zlokalizowania osób zamieszczających materiały z naruszeniem pkt. 4.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępności serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z przerwy a poniesione przez Usługobiorcę.

12. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą w miarę możliwości w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania ze wszystkich Usług Serwisu.

2. Użytkownik, według własnego uznania, może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozszerzania, ograniczania lub zakończenia oferty świadczonych Usług.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w zakresie świadczenia poszczególnych Usług w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia poszczególnych Usług w każdym czasie, chyba że odrębne postanowienia zakreślają szczególny okres wypowiedzenia.

6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.

ROZDZIAŁ VI. FORUM

1. Forum umożliwia Użytkownikom publicznie komentować zjawiska i zdarzenia.

2. Przeglądanie Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika, chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do danego rodzaju Forum.

3. Możliwość wprowadzania wpisów na Forum posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w Internecie.

5. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi Forum jeśli Użytkownik:

a) nie respektuje niniejszego Regulaminu,
b) w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia w obrębie komentarzy utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
c) wprowadza komentarze mające charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

7. Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika Forum.

8. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu.

9. Usługodawca może oznaczyć dane Forum jako moderowane oraz sprawdzać lub moderować treści pochodzące od Użytkowników.

ROZDZIAŁ VII. CHAT

1. Chat umożliwia Użytkownikom publicznie dyskutować i komentować zjawiska i zdarzenia w czasie realnym.

2. Korzystanie z Chata nie wymaga rejestracji Użytkownika, chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do danego rodzaju Chatu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w Internecie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi Chatu jeśli Użytkownik:

a) nie respektuje niniejszego Regulaminu,
b) w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia w obrębie komentarzy utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
c) wprowadza komentarze mające charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

6. Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika Chatu.

7. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu.

ROZDZIAŁ VIII. KOMENTARZE

1. Przeglądanie komentarzy jest dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

2. Komentarze pod tekstami mogą wpisywać wszyscy zarejestrowani Użytkownicy.

3. Treść komentarzy nie może naruszać ustaleń niniejszego regulaminu.

4. Korzystający z Usługi Komentarzy Użytkownicy mogą wymieniać się opiniami dotyczącymi danego tematu. Opinia to osobisty pogląd Użytkownika na poruszany temat. Opinie nie są rekomendacjami w rozumieniu przepisów prawa.

5. Użytkownicy mogą rozpowszechniać w Serwisie inne poglądy dotyczące poruszanych zjawisk, które nie naruszają ustaleń niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik nie może świadczyć usług gospodarczych w zakresie doradztwa bądź podobnych usług za pośrednictwem Serwisu (chyba, że został do tego wybrany i taka jest jego rola w Serwisie).

7. Jeśli Użytkownik jest osobą zawodowo związaną z instytucjami finansowymi lub firmami, bądź też charakter jego wykształcenia lub wykonywany zawód jest w jakikolwiek sposób związany z rynkiem instytucji finansowych lub firm, opinie takiego Użytkownika nie mogą być traktowane jako pogląd wyrażony przez ten podmiot.

8. Opinie stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika.

9. Opinie nie stanowią poglądów, opinii, oczekiwań bądź zamierzeń Usługodawcy, analityków Usługodawcy, innych osób powiązanych z Usługodawcą, jak i jakichkolwiek osób lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających Serwis bądź korzystających z usług Serwisu.

10. Korzystanie z usługi Komentarzy jest uzależnione od wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej na podany w Profilu adres poczty elektronicznej.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w Internecie.

12. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi Komentarze jeśli Użytkownik:

a) nie respektuje niniejszego Regulaminu,
b) w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia w obrębie komentarzy utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
c) wprowadza komentarze mające charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

14. Usługodawca ma prawo zawiesić Konto Użytkownika Forum.

15. Usługodawca nie sprawdza lub moderuje treści pochodzących od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem, ani też po rozpowszechnieniu.

16. Usługodawca może oznaczyć dane Komentarze jako moderowane oraz sprawdzać lub moderować treści pochodzące od Użytkowników.

17. Usługodawca ma prawo do skasowania Komentarzy naruszających ustalenia niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIV. BLOG

1. Usługa prowadzenia Bloga pozwala Użytkownikowi na rozpowszechnianie w Internecie jego własnych wpisów.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w zakresie świadczenia Usługi prowadzenia Bloga jeśli:

a) Użytkownik nie stosuje się do niniejszego regulaminu,
b) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób lub jeśli rozpowszechnia utwory, do których nie nabył autorskich prawa majątkowych,
c) jeśli Blog ma charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski,
d) jeśli w ciągu 12 miesięcy od założenia Bloga Użytkownik rozpowszechni na nim nie więcej niż dwa wpisy, bądź jeśli od ostatniego wpisu na Blogu upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji z pkt. 8, Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, usunąć Bloga bądź uniemożliwić Użytkownikowi dokonywania kolejnych wpisów. Usługodawca może również zawiesić Konto Użytkownika.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć każdy rozpowszechniony utwór bądź całego Bloga.

5. Użytkownik może wprowadzić zasady komentowania jego wpisów w sposób określony w systemie Bloga.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia lub poddania każdego komentarza pod wpisem moderacji, w szczególności jeśli treść komentarza narusza dobra osobiste osób trzecich.

ROZDZIAŁ X. SUBSKRYBCJA

1. Usługodawca daje Użytkownikowi możliwość subskrybowania i otrzymywania bezpłatnych e-tekstów, newsletterów oraz innych informacji pochodzących od Usługodawcy.

2. Korzystanie z usługi Subskrybcji wymaga złożenia przez Użytkownika odrębnej aktywacji oraz podania dodatkowych danych, również o charakterze marketingowym.

3. Korzystając z usługi Subskrybcji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych, które są przesyłane na podany w Profilu adres poczty elektronicznej.

4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji.

5. Likwidacja Konta nie powoduje zaprzestania subskrypcji.

ROZDZIAŁ XI. NEWS-e-MAIL

1. Usługodawca w automatyczny sposób zapewnia Użytkownikowi dostęp do wiadomości rozpowszechnionych w Serwisach na podstawie zdefiniowanych przez Użytkownika słów kluczowych.

2. W zależności od konfiguracji usługi, Usługodawca może kierować do Użytkownika link do wiadomości zawierającej słowa kluczowe zdefiniowane przez Użytkownika, w sposób i w czasie określonym przez Użytkownika.

3. Usługa umożliwia (opcjonalnie) wysyłanie do użytkownika informacji o artykułach zgodnych z podanym przez użytkownika wzorcem na jego skrzynkę e-mail.

4. Użytkownik może dobrowolnie aktywować i dezaktywować usługę News-e-Mail.

ROZDZIAŁ XII. OGŁOSZENIA

1. Ogłoszenia to odpłatna lub nieodpłatna Usługa umożliwiająca Użytkownikom dodanie Ogłoszenia do Serwisu.

2. Użytkownik jest każdorazowo informowany o konieczności uiszczenia opłaty za Ogłoszenia płatne.

3. Ogłoszenia ważne są przez 28 dni od daty wyświetlenia Ogłoszenia w Serwisie.

4. Ogłoszenia bezpłatne są zatwierdzane lub odrzucane przez moderatora i Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlenia takiego Ogłoszenia w wybranym przez siebie terminie (nie dłuższym niż 5 dni roboczych).

5. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać Ogłoszenia, których treść jest niezgodna z powszechnie przyjętymi zasadami, a w szczególności:

a) nie respektują niniejszego Regulaminu,
b) zawierają treści wulgarne, pornograficzne, promujące jakichkolwiek ustrój totalitarny
c) w sposób rażący dopuszczają się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych innych osób itp.

6. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi polega na:

a) podaniu danych potrzebnych do wprowadzenia Ogłoszenia do systemu,
b) wniesieniu stosownej opłaty w wysokości określonej cennikiem, w przypadku ogłoszeń płatnych,
b) umowa jest zawarta na okres 28 dni od daty wyświetlenia Ogłoszenia w Serwisie,
c) Użytkownik po dodaniu Ogłoszenia ma prawo je usunąć wcześniej lub moderować za pomocą ustawionego przez siebie hasła i loginu.
d) Użytkownik ma możliwość dodania zdjęć do Ogłoszenia.

7. Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownik dokonuje wprowadzenia Ogłoszenia na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Usługodawca nie zwraca wniesionej przez Użytkownika opłaty ze względu na zgłoszenie przez Użytkownika Ogłoszenia o treści niedozwolonej.

9. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika lub osób trzecich wynikłe z korzystania z Usługi Ogłoszenia.

ROZDZIAŁ XIII. REKLAMA

1. Reklama to odpłatna moderowana Usługa reklamowa polegająca na rozpowszechnianiu w Serwisie informacji o firmach i usługach wraz z adresami stron internetowych.

2. Użytkownik może zgłosić do Reklamy dowolną firmę polską lub zagraniczną, pod warunkiem, że jej działalność nie jest niezgodna z prawem i powszechnie przyjętymi zasadami.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi polega na:

a) skontaktowaniu się z działem reklam w celu omówienia kampanii reklamowej,
b) wniesieniu stosownej opłaty w wysokości określonej cennikiem,
c) dostarczeniu materiałów koniecznych do wyświetlenia Reklamy,
d) umowa zawarta jest na czas określony i nie może być wypowiedziana przed upływem tego terminu przez żadną ze stron.

4. Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszonej do wyświetlenia Reklamy. W przypadku zgłoszenia Reklamy niedozwolonej, Usługodawca odmawia jej rozpowszechnienia w Serwisie i informuje o tym Usługobiorcę. W takim przypadku Użytkownik może zgłosić ponownie inną Reklamę.

5. Użytkownik może dokonać zasadniczej zmiany treści i charakteru Reklamy po powiadomieniu o tym Usługodawcy. Użytkownik nie może dokonać zmiany charakteru Reklamy na Reklamę niedozwoloną.

6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika i osób trzecich wynikłe z korzystania z usługi Reklama.

ROZDZIAŁ XIV. KATALOG FIRM I USŁUG

1. Katalog to odpłatna moderowana Usługa reklamowa polegająca na rozpowszechnianiu w katalogu informacji o firmach i usługach wraz z adresami stron internetowych.

2. Użytkownik może zgłosić w celu dodania do Katalogu dowolny adres internetowy kierujący do strony internetowej polskiej bądź zagranicznej. Z rozpowszechniania w Katalogu wyłączone są adresy stron, których treść jest niezgodna z powszechnie przyjętymi zasadami, a w szczególności (strony niedozwolone):

a) zawiera treści wulgarne, pornograficzne, promujące jakichkolwiek ustrój totalitarny,
b) służy rozpowszechnianiu plików będących nośnikami utworów chronionych przepisami prawa autorskiego, chyba że treść licencji na udostępnienie na to zezwala,
c) niezgodne z wytycznymi dla webmasterów Google,
d) strony służące przekierowaniu na inne strony internetowe.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi polega na:

a) wniesieniu stosownej opłaty w wysokości określonej cennikiem,
b) zgłoszeniu w sposób określony w systemie Usługi adresu strony internetowej, która ma być dodana do Katalogu, nie będącego stroną niedozwoloną,
c) dodaniu do Katalogu przez Usługodawcę odnośnika internetowego do pozytywnie zweryfikowanej strony internetowej,
d) umowa zawarta jest na czas określony 28 dni i nie może być wypowiedziana przed upływem tego terminu przez żadną ze stron.

4. Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszonej treści strony internetowej. W przypadku zgłoszenia adresu strony niedozwolonej, Usługodawca odmawia rozpowszechnienia adresu w Katalogu i informuje o tym Usługobiorcę. W takim przypadku Użytkownik może zgłosić ponownie inny adres.

5. Użytkownik dokonuje zgłoszenia adresu strony internetowej na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Usługodawca nie zwraca wniesionej przez Użytkownika opłaty ze względu na zgłoszenie przez Użytkownika strony niedozwolonej.

6. Użytkownik może dokonać zasadniczej zmiany treści i charakteru strony internetowej po powiadomieniu o tym Usługodawcy. Użytkownik nie może dokonać zmiany charakteru strony na stronę niedozwoloną.

7. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 6 przez Użytkownika, Usługodawca może bezzwłocznie usunąć odnośnik z katalogu stron i wezwać Użytkownika do wskazania adresu strony nie będącej stroną niedozwoloną. W takim przypadku Użytkownik może bądź przywrócić poprzednią treść strony, bądź zgłosić inny adres strony, przy czym do takiego zgłoszenia stosuje się pkt. 4.

8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Użytkownika wynikłe z korzystania z usług firm znajdujących się w Katalogu.

9. Szczegółowe warunki świadczenia Usługi Katalog są wyjaśnione na odpowiedniej stronie informacyjnej.

ROZDZIAŁ XV. POŚREDNICTWO I PROGRAMY PARTNERSKIE

1. Przez usługi w zakresie pośrednictwa finansowego i programów partnerskich Usługodawca daje Użytkownikowi możliwość kontaktu z firmami i instytucjami finansowymi (w szczególności bankami).

2. Użytkownik zainteresowany usługami w zakresie pośrednictwa finansowego i programów partnerskich:

a) wskazuje usługi lub towary, jakimi jest zainteresowany,
b) podaje dane osobowe niezbędne do świadczenia usług (jeśli jest taka konieczność),
c) zakreśla rodzaj instytucji finansowych lub firm, których produktami jest zainteresowany,
d) wyraża zgodę na przekazanie podanych danych osobowych wskazanym instytucjom finansowym.

3. Usługodawca nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia tytułem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa finansowego czy przekierowania w programie partnerskim.

4. Usługodawca nie jest uprawniony do zawierania umów lub składania wiążących oświadczeń woli bądź też przyjmowania ofert w imieniu Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub sposób wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a instytucją finansową czy firmą.

6. W celu prawidłowego rozliczenia usług świadczonych przez instytucje finansowe Usługodawca może, za zgodą Użytkownika, sprawdzać skuteczność świadczenia usług w zakresie pośrednictwa finansowego, także poprzez weryfikację danych Użytkownika w instytucji finansowej. Weryfikacja taka nie oznacza naruszenia tajemnicy bankowej Użytkownika.

ROZDZIAŁ XVI. JURYSDYKCJA I PRAWO

Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi lub odnoszącymi się do tej witryny internetowej. Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu.

ROZDZIAŁ XVI. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić poprzez zamieszczenie stosownej informacji w na stronie serwisu, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto.

4. Przez rejestrację w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

5. Jeśli jakikolwiek warunek czy postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2013 roku.